کد خبر: 18121    1398/03/21
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای "محمدآزاد احمدی"
جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای  "محمدآزاد احمدی" با موضوع "ارزیابی دیدهای شهری و تاثیرات بصری آنها بر شهروندان، مطالعه موردی: شهر سنندج"
کد خبر: 17599    1397/09/03
جلسه دفاع آقای محمد هاشمی شهرکی به عنوان اولین فارغ التحصیل دوره دکتری مهندسی معماری
جلسه دفاع آقای محمد هاشمی شهرکی به عنوان اولین فارغ التحصیل دوره دکتری رشته مهندسی معماری 
کد خبر: 16293    1397/07/02
جلسه دفاع از رساله دکتری خانم "زهره سلطانمرادی"
جلسه دفاعیه رساله دکتری خانم  "زهره سلطانمرادی" با موضوع "بررسی معماری آب رسانی و شیوه های مدیریت آب در اصفهان دوره صفوی"
کد خبر: 16231    1397/06/20
جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای سعید حاج رشیدیان
جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای سعید حاج رشیدیان
کد خبر: 10403    1396/06/25
جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای "محمدرضا حقی"
جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای  "محمدرضا حقی" با موضوع "نقش پیکره بندی فضایی بر امنیت سکونت گاه های غیر رسمی، نمونه مورد مطالعه سکونت گاه های غیر رسمی شهر همدان"
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند