1396/07/11
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "فاطمه تیموری"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "فاطمه تیموری" با...
1396/04/03
جلسه دفاعیه رساله دکتر آقای "سید فضل اله میر دهقان اشکذری"
جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای "سید فضل اله میر دهقان اشکذری" با مو...
1396/02/13
جلسه دفاعیه رساله دکتر آقای "علیرضا گودرزی"
جلسه دفاعیه رساله دکتری آقای  "علریضا گودرزی" با موضوع "...
1396/02/13
جلسه دفاعیه رساله دکتر خانم "معصومه طاهری دهکردی"
جلسه دفاعیه رساله دکتری خانم  "معصومه طاهری دهکردی" با موضوع...
1395/11/17
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "مریم حمیدی نیا"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "مریم حمیدی نیا" ...
1395/11/17
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "رضوان دالوند"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد  خانم  "رضوان دالوند"&n...
1395/11/13
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "عاطفه جمسید پور"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "محسن جانجان" با ...
1395/11/13
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "عاطفه جمسید پور"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد  خانم  "عاطفه جمشید پور"...
1395/11/13
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "فیروزه صفارزاده"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "فیروزه صفارزاده" ...
1395/11/06
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "مینا عراقچیان"
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "مینا عراقچیان" ب...
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند