كارگاهها و آزمايشگاهها > گروه باستان شناسي

باستان شناسي - آزمايشگاه باستان شناسي و علوم ميان رشته اي
گروه آموزشی: باستان شناسي
سرپرست: دکتر يعقوب محمدي فر
باستان شناسي - بانک سفال
گروه آموزشی: باستان شناسي
سرپرست: دکتر عباس مترجم
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند