معماری - مرکز مصالح و تکنولوژی معماری
گروه آموزشی: معماری
سرپرست: دکتر محمدرضا عراقچیان
معماری - آزمایشگاه انرژی
گروه آموزشی: معماری
سرپرست: دکتر محمدرضا عراقچیان
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند