مسئول دبيرخانه- انباردار

روشنك اميدي
تحصیلات:  ديپلم
تلفن:  081-34229050
تلفن داخلي:  257
آدرس:  همدان- ميدان فلسطين- بلوار غبار همداني- دانشكده هنر و معماري
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند